แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุ การจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน 22 มกราคม 2563 1
ประกาศกระทรวงหมาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 23 ธันวาคม 2562 4
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2562 14
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 07 พฤศจิกายน 2562 7
ประกาศสำนักงานเทียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเลาขวัญ 07 พฤศจิกายน 2562 8
ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง การให้บริการประชาชนช่วงเวลาวันหยุดราชการฯ 07 พฤศจิกายน 2562 8
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิงานประจำปี รอบ 6 เดือน 01 กรกฎาคม 2562 15
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน 01 กรกฎาคม 2562 14
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 30 มิถุนายน 2562 12
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 30 มิถุนายน 2562 16
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเลาขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2562 27
ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริต 09 มิถุนายน 2562 18
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง (กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก) 09 มิถุนายน 2562 37
ประกาศ สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรฯ 07 เมษายน 2562 45
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ 21 มีนาคม 2562 71
ประกาศ ให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 ไปยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 21 กุมภาพันธ์ 2562 63
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 18 กุมภาพันธ์ 2562 69
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 25 พฤศจิกายน 2561 96
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 20 พฤศจิกายน 2561 81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561 91
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561 90
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 06 พฤศจิกายน 2561 93
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ตุลาคม 2561 115
นโยบายบริการความเสี่ยง 13 กันยายน 2561 99
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 13 กันยายน 2561 208