Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ 21 มีนาคม 2562 5
ประกาศ ให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 ไปยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 21 กุมภาพันธ์ 2562 9
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2562 10
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 25 พฤศจิกายน 2561 49
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 20 พฤศจิกายน 2561 33
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561 39
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561 35
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 06 พฤศจิกายน 2561 46
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ตุลาคม 2561 60
นโยบายบริการความเสี่ยง 13 กันยายน 2561 53
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 13 กันยายน 2561 124